ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งประเทศ ผ่านแอพพลิเคชัน “คนไทยมีบ้าน” (Home for All) ซึ่งทำการสำรวจตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560 จำนวน 78,586 ราย พบว่า ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มอายุ 21-40 ปี (Gen Y) มากที่สุด สัดส่วนรวมกัน 71.5% กลุ่มอายุ 41-60 ปี (Gen X) 25.5% กลุ่มอายุน้อยกว่า 21 ปี (Gen Z) 2.0% และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี (Baby Boomer) 1%
ผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยผ่านแอพพลิเคชันคนไทยมีบ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ปานกลาง-รายได้น้อย โดย 85% ของผู้ตอบแบบสำรวจมีรายได้ไม่ถึง 35,000 บาท/เดือน

สำหรับผลการสำรวจแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
1. กลุ่มที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย มี 70,068 ราย ในจำนวนนี้แยกย่อยออกเป็นกลุ่มที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หรือกลุ่มผู้มีความต้องการบ้านหลังแรก จำนวน 61,642 ราย (88%) และที่เหลือเป็นกลุ่มผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอยู่แล้วในปัจจุบัน 8,426 ราย (12%) แต่ถ้าแบ่งกลุ่มตามความต้องการซื้อพบว่า มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย 46,095 ราย (65.8%) และมีความต้องการปลูกสร้างบ้าน 23,973 ราย (34.2%)

2. กลุ่มที่ไม่มีความต้องการที่อยู่อาศัยแต่ต้อง
การสินเชื่อด้านอื่นๆ 8,518 ราย (10.8%) มีสินเชื่อเพื่อปรับปรุง/ต่อเติม 7,156 ราย (9%) และต้องการสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน 1,362 ราย (1.7%)
ในส่วนของความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจำนวน 46,095 ราย คิดเป็น 58.7% ของผู้ตอบแบบสำรวจ โดยกลุ่มที่ต้องการซื้อในช่วง 1-3 ปี (ปี 2560-2562) มีจำนวน 40,338 ราย หรือ 87.5% ส่วนอีก 5,757 ราย หรือ 12.5% ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ถือเป็นกลุ่มที่มีความต้องการในอนาคต ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนในการตัดสินใจ


จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,311 วันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560